Kragerø Golf AS

Vedtekter

VEDTEKTER FOR

Kragerø Golf AS

Organisasjonsnummer 983 156 274

Sist endret 11. desember 2014

  § 1

Selskapets navn er Kragerø Golf AS.  

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Kragerø Kommune

  § 3

Selskapets formål er å leie grunn til golfformål, eie og drive golfanlegg på Stabbestad i

Kragerø kommune, samt hva som står i forbindelse med dette, herunder drive parkeringsvirksomhet

med langtidsutleie av garasjeplasser og løpende vedlikehold av batteridrevne golfbiler.   

§ 4 

Selskapets aksjekapital er NOK 6.995.508,98, fordelt på: 

1.000 A-aksjer hver pålydende NOK 4,99001996, fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK 4.990,01996. 

400 B-aksjer hver pålydende NOK 4,99001996, fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK 1996,007984. 

500 C-aksjer hver pålydende NOK 4,99001996, fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen totalt NOK 2495,00998. 

1.400.000 D-aksjer hver pålydende NOK 4,99001996, fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK 6.986.027,944. 

Aksjonær i Selskapet har rett til spill på Selskapets golfanlegg på Stabbestad i Kragerø kommune som beskrevet nedenfor. Retten til spill er likevel betinget av at aksjonæren er medlem av og overholder sine forpliktelser overfor Kragerø Golfklubb. 

Følgende særlige regler skal gjelde for de enkelte aksjeklasser: 

A-aksjer:

- Gir 1 spillerett lydende på navn.

- Rett til bestilling av starttid for inntil 1 flight à 4 personer pr. dag inntil 7 dager   forut for spill.

- A-aksjen har ikke stemmerett og ikke rett til utbytte. 

B-aksjer:

- Gir 1 spillerett lydende på navn.

- Rett til bestilling av starttid for inntil 1 flight à 2 personer pr. dag inntil 7 dager forut for spill.

- B-aksjen har ikke stemmerett og ikke rett til utbytte. 

C-aksjer:

- Gir 1 spillerett lydende på navn

- Rett til bestilling av starttid for 1 person 3 dager forut for spill.

- C-aksjen har ikke stemmerett og ikke rett til utbytte. 

D-aksjer:

- D-aksjen har ordinær stemmerett og rett til utbytte, men ellers ingen særlige rettigheter. 

Konverteringsrett:

Styret i Selskapet kan tilby en aksjonær som eier 1 A-aksje eller 1 B-aksje rett til å konvertere aksjens tilhørende spillerett til et nærmere avtalt antall dagsmedlemskap/green-fee billetter. Styret fastsetter antallet årlig. Dagsmedlemskap/green-fee billettene er kun gyldige for den enkelte sesong og kan ikke overføres til senere år.  

§ 5

Selskapets styre skal ha 3-7 medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen.

Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbelt stemme. Selskapet skal ikke kunne ha mer enn en daglig leder.  

§ 6

 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura.  

§ 7 

Overdragelse av aksjer i Selskapet krever styrets godkjennelse. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Transport av aksjer er ikke gyldig før styret har godkjent transporten med påtegning på aksjene. 

Selskapets aksjeeiere har ikke forkjøps- eller løsningsrett til aksjer ved eierskifte. 

Det skal hefte pant i alle aksjer til fordel for Kragerø Golfklubb som sikkerhet for aksjonærenes forpliktelser overfor Kragerø Golfklubb. 

Dersom aksjonæren misligholder sine forpliktelser overfor Kragerø golfklubb eller Selskapet, har Selskapet rett til å kreve aksje(r) tvangssolgt for å inndekke utestående overfor Kragerø Golfklubb eller Selskapet. Før tvangssalg iverksettes skal aksjonæren gis en frist på 14 dager til å innfri sine forpliktelser. 

Dersom tvangssalg gjennomføres skal Selskapet sende aksjonæren en oppgave over tvangssalgets resultat og overføre eventuelt tilgodehavende til aksjonæren etter fradrag av Selskapets eller Kragerø Golfklubbs tilgodehavende og utgifter i forbindelse med tvangssalget.  

§ 8 

Aksjonærer i selskapet har rett til spill på selskapets golfanlegg i Kragerø som angitt i vedtektenes § 4, forutsatt at spillerett knyttet til aksjen ikke er leiet ut eller på annen måte overlatt til annen bruker. Alle aksjonærer i selskapet plikter å overholde Kragerø Golfklubbs vedtekter. Alle personlige aksjonærer plikter å melde seg inn i Kragerø Golfklubb. 

Samtlige aksjonærer plikter å betale en medlemskontingent pr. spillerett til Kragerø Golfklubb, fastsatt i henhold til Kragerø Golfklubbs vedtekter. 

Utleie og annen omdisponering av spilleretten knyttet til aksjen i Kragerø Golf AS er kun tillatt etter samtykke fra styret. Styret gir nærmere retningslinjer for praktisering av dette.  

§ 9 

Ordinær generalforsamling i Selskapet avholdes i henhold til aksjelovens regler. På den ordinære generalforsamling skal behandles: 

1. Styrets årsberetning.

2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av    utbytte.

3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.

4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den    fastsatte balanse.

5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under    generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges.

Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.  

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.